Praktische Info

Op deze pagina vindt u allerhande praktische informatie die nuttig kan zijn voor tijdens uw verblijf in het jeugdcentrum. Vindt u hier toch nog niet wat u zoekt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Klik in het menu rechts door op de info die u wenst.

Huurreglement JC Prosperpolder

1. Inventaris en staat van de verblijfsaccomodatie

Jeugdcentrum Prosperpolder neemt de verplichting op zich om de verblijfsaccomodatie in behoorlijke staat en volledig overeenkomstig de inventaris aan te bieden aan de groepen verblijvers. De verblijvers ontvangen bij hun aankomst een exemplaar van de inventaris. Eventuele schade of gebreken die niet zijn weergegeven op de inventaris dienen binnen het uur op het onthaal gemeld te worden, waarna deze ontegensprekelijk worden genoteerd.

1.1 Verblijfsaccomodatie

Jeugdcentrum Prosperpolder neemt de verplichting op zich om de verblijfsaccomodatie in behoorlijke staat en volledig overeenkomstig de inventaris aan te bieden aan de groepen verblijvers. De verblijvers ontvangen bij hun aankomst een exemplaar van de inventaris. Eventuele schade of gebreken die niet zijn weergegeven op de inventaris dienen binnen het uur op het onthaal gemeld te worden, waarna deze ontegensprekelijk worden genoteerd.

1.2 Inventaris

Na het vertrek van een groep wordt de inventaris en de staat van het gebouw door een verantwoordelijke van het Jeugdcentrum Prosperpolder gecontroleerd, desgevallend in aanwezigheid van een verantwoordelijke van de desbetreffende groep. Eventuele tekorten en/of beschadigingen zullen worden aangerekend op de factuur, ter vergoeding van de nieuwe aankoop- of herstellingskosten.

2. Toegang tot en verblijf in de infrastructuur

2.1 Toegang infrastructuur

De persoon die door de gebruikers als verantwoordelijke wordt aangesteld ontvangt van de verantwoordelijke beheerder de sleutels van de verblijfsaccomodatie. Er wordt voldoende op voorhand afgesproken wanneer de huurder de sleutels afhaalt. De sleutels worden enkel gebruikt voor de in de overeenkomst vermelde periode. Bij het einde van het verblijf worden de sleutels opnieuw overhandigd aan de verantwoordelijke beheerder. Tegelijkertijd wordt de controle uitgevoerd of er al dan niet schade is en alles proper achterlaten werd. Het tijdstip van controle en overhandigen van de sleutels wordt in onderling overleg afgesproken bij het begin van het verblijf.
Op het einde van het verblijf sluit de verantwoordelijke van de huurders alle deuren.
De sleutels mogen onder geen beding doorgegeven worden aan derden. Bij verlies van de sleutels meldt de verantwoordelijke van de groep dit onmiddellijk aan de verantwoordelijke beheerder. De kosten voor het laten bijmaken van de sleutels komt bijgevolg op de eindfactuur van de huurder.
Zolang de huurder in het bezit is van de sleutels blijft hij verantwoordelijk voor alle gevallen van schade aan de infrastructuur, inboedel en omgeving.

2.2 Schade tijdens verblijf

De huurder is aansprakelijk voor de schade die werd aangericht tijdens de huurperiode. De schade dient integraal te worden vergoed en wordt bijgevolg aan de eindfactuur toegevoegd.
De huurder licht de beheerder onverwijld in omtrent vastgestelde schade voor het ingaan van de huurperiode, maar ook bij schade die ontstaat tijdens de huurperiode.

De IVA Jeugdcentrum Prosperpolder en het gemeentebestuur wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade, ongevallen, met welke oorzaak ook, overkomen aan mensen of voorwerpen, gebruikers of aangestelden, toeschouwers, genodigden of om het even welke derde die zich in het jeugdcentrum bevindt. IVA Jeugdcentrum Prosperpolder en het gemeentebestuur kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materieel dat achtergelaten wordt door de huurder, noch voor diefstal, noch voor beschadiging.
De huurders staan zelf in voor de bewaking van hun materiaal en goederen.

3. Onderhoud en zorg voor de accommodatie

3.1 Schoonmaken

De huurder laat de accommodatie schoongemaakt achter. Onder schoonmaken wordt verstaan:
• Afruimen en afwassen van de tafels en deze terugzetten op de originele plaats
• Opbergen van de stoelen op de originele plaats
• De gebruikte keukentoestellen en werkoppervlakten in de keuken afwassen en gebruiksklaar achterlaten
• Al het gebruikte materiaal in de keuken afwassen en opruimen
• De inventaris in de keuken schikken zoals deze geschikt was bij aankomst.
• De vloer in alle verblijfs- en slaapruimtes veegschoon achterlaten en indien nodig extra reinigen met water en schoonmaakproduct.
• De vloeren in het sanitair en keuken schoonvegen en verplicht te schuren zodat ze gebruiksklaar achtergelaten wordt.
• De toiletten schoonmaken zodat ze gebruiksklaar zijn voor de volgende huurder.

Ingeval het gebouw onvoldoende werd schoongemaakt, zullen bijkomende schoonmaakkosten worden aangerekend.

3.2 Afval

Afval dient te worden gesorteerd in de volgende fracties:
• PMD: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, leeg en uitgespoeld.
• PAPIER & KARTON: niet-bevuild, onbeschilderd, papier en karton.
• RESTAFVAL: vervuilde en bevuilde afvalsoorten. Geen gevaarlijke stoffen en zuivere afvalproducten.
• GLAS: wit, bruin en groen gereinigd glas van lege en uitgespoelde flessen en bokalen. Kapotte drinkglazen zijn restafval!
• GFT: groente, fruit – en tuinafval, geen etensresten

Tijdens het jaar werken we met gewone afvalzakken. Huurder betaalt de prijs per zak. Tijdens de kampen in juli en augustus werken we met afvalcontainers voor alle fracties: er wordt 25 euro per kampperiode aangerekend voor de afvalophaling.

Bij vertrek wordt nagekeken of er degelijk gesorteerd werd. Bij niet-naleving van de sorteerinstructies wordt de waarborg verminderd met 20 euro per fractie die niet in orde is.

4. Tarieven

4.1 Algemeen

Tarieven zijn per overnachting. Weekend = 2 overnachtingen.
Reservaties tijdens het weekend zijn steeds van vrijdagavond 19 uur tot zondagavond tot 19 uur.
Het tarief dat door Jeugdcentrum Prosperpolder werd bevestigd bij de reservatie, is geldig tot 31 december van het jaar waarin het verblijf werd geboekt, en geldt onder voorbehoud van eventuele tariefwijzigingen die wordt doorgevoerd voor het jaar waarin het verblijf werkelijk plaatsvindt.
De tarieven worden jaarlijks vastgelegd. Zij worden toegevoegd in bijlage bij dit reglement en worden tevens bekendgemaakt op de website.

4.2 Prijscategorieën

Jeugdcentrum Prosperpolder hanteert verschillende prijscategorieën en reserveringstermijnen. Hiertoe deelt Jeugdcentrum Prosperpolder de verblijfers in de volgende categorieën in:

Jeugdwerk: hiermee worden erkende jeugdwerkverenigingen bedoeld
Jongerenwerkingen, scholen en andere verenigingen uit Beveren: zijnde de overige groepen waarvan de deelnemers jeugd zijn (-30 jaar), zoals scholen, sportclubs en erkende verenigingen of instellingen uit Beveren
Andere verenigingen buiten Beveren: volwassenverenigingen buiten Beveren
Particulieren/bedrijven: gezinsgroepen en bedrijven

Het toepasselijke tarief wordt bepaald op basis van de informatie door de contractant verstrekt over de samenstelling en de activiteiten van de groep en komt overeen met een omschreven prijscategorie.

Jeugdcentrum Prosperpolder kan voorafgaandelijk de bewijsstukken vragen om verblijvers in een bepaalde prijscategorie te laten ressorteren. Voor jeugdwerkinitiatieven kan Jeugdcentrum Prosperpolder steeds het officiële bewijs van erkenning opvragen. Jeugdcentrum Prosperpolder beoordeelt de bewijsstukken en past op basis daarvan een prijscategorie toe. Indien geen bewijsstukken worden voorgelegd, wordt prijscategorie 4 toegepast. Elke groep verblijvers moet een volledige lijst van alle deelnemers bezorgen aan de verantwoordelijke van Jeugdcentrum Prosperpolder, en dit uiterlijk 1 uur na aankomst op het domein.

Ingeval de groepssamenstelling of de aard van de activiteit van de groep bij het verblijf niet in overeenstemming blijken te zijn met de omschreven prijscategorie, is Jeugdcentrum Prosperpolder gerechtigd alsnog het tarief aan te rekenen dat in werkelijkheid strookt met de groepssamenstelling of de concrete activiteit.

Indien meer dan 50% van de groep behoort tot een bepaalde categorie wordt die bepaalde prijscategorie toegepast voor de ganse groep.

In de huurprijs is geen energieverbruik inbegrepen.
Elektriciteit, gas en water worden verrekend volgens de meterstanden.

4.3 Voorrangsregel

Jeugdwerk: kunnen 24 maanden op voorhand contract krijgen
Jongerenwerkingen, scholen en andere verenigingen uit Beveren: kunnen 18 maanden op voorhand contract krijgen
Andere verenigingen buiten Beveren: kunnen 6 maanden op voorhand contract krijgen
Particulieren/bedrijven: kunnen 3 maanden op voorhand contract krijgen

5. Reservering – betaling waarborg – verzekering

5.1 Verblijfsovereenkomst

Een verblijfsovereenkomst komt tot stand door de reservatie van het verblijf gevolgd door de bevestiging hiervan door Jeugdcentrum Prosperpolder.
Iedere verblijfsovereenkomst wordt evenwel gesloten onder opschortende voorwaarde van de betaling van een waarborg binnen de 14 dagen na ontvangst van het contract:
• Midweek en weekends: 250 euro
• Zomer: 750 euro
• Zaal, daglokalen en keuken: 75 euro

5.2 Vertegenwoordiging

Elke groep gasten dient ter plaatse vertegenwoordigd te worden door een meerderjarige verantwoordelijke. Deze persoon verbindt zich ertoe ten allen tijde bereikbaar te zijn en fungeert zo als contactpersoon met Jeugdcentrum Prosperpolder.
Deze persoon staat ook in voor het naleven van de reglementen van Jeugdcentrum Prosperpolder gedurende het ganse verblijf door de groep deelnemers of gasten.

5.3 Verzekering

Degene die het verblijf van een groep organiseert (bij. school, jeugdbeweging,…) is verantwoordelijk voor de verzekering van zowel de groep als de individuele leden van deze groep voor schade die zij kunnen berokkenen aan het Jeugdcentrum Prosperpolder. De verantwoordelijke van Jeugdcentrum Prosperpolder kan voorafgaandelijk de voorlegging van de verzekeringspolissen vragen alsook het bewijs van betaling van de verzekeringspremies.

5.4 Verplaatsen reservatie

Het verplaatsen van een reservering kan slechts één keer, uiterlijk 3 maanden voor het initieel geplande verblijf en mits accommodatie beschikbaar is.

6. Annulering

De annulering van een verblijf moet steeds schriftelijk gebeuren, hetzij via brief of e-mail. De annulering is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van Jeugdcentrum Prosperpolder. De hiernavolgende regels gelden zowel voor een gedeeltelijke als voor een volledige annulering: • Minder dan 1 maand op voorhand: volledige waarborg is verschuldigd. • 1 tot 3 maanden op voorhand: 50% van de waarborg is verschuldigd. • 3 tot 6 maanden op voorhand: 25% van de waarborg is verschuldigd. • Meer dan 6 maanden op voorhand: 10 euro administratiekosten. Jeugdcentrum Prosperpolder is gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen ingeval een verblijver of een groep verblijvers de wet of de bepalingen van dit reglement overtreedt. In dergelijk geval zal het geboekte verblijf evenwel volledig worden aangerekend voor de gereserveerde periode.

7. Betaling van de factuur

Verblijffacturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum. Degene die het verblijf organiseert voor een bepaalde groep verblijvers (bijv. school, jeugdbeweging,…)is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de verblijffactuur. Indien er geen extra kosten moeten worden aangerekend, wordt de waarborg in mindering gebracht van de eindfactuur. Indien er wel extra kosten moeten worden aangerekend omwille van schade of het niet proper achterlaten van de accommodatie, wordt het schadebedrag van de waarborg gehouden. Als de schade hoger ligt dan het waarborgbedrag, worden de extra kosten bij de eindfactuur geteld en wordt de waarborg ingehouden. Bij gebreke aan betaling van de verblijffactuur binnen voormelde termijn zijn verwijlinteresten verschuldigd aan de wettelijke rentevoet. Ingeval de verblijffactuur, vermeerderd met de verwijlinteresten, niet binnen de 10 kalenderdagen na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling werd betaald, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd met een schadevergoeding ten belope van 15% van het factuurbedrag en dit met een minimum van € 50. Algemeen Elke huurder verklaart zich stilzwijgend akkoord met dit reglement door de reservatie en betaling de waarborg. Jeugdcentrum Prosperpolder is gemachtigd om elke bezoeker of gast de toegang tot het verblijf te ontzeggen ingeval deze de wet of de bepalingen van dit reglement overtreedt. Elke huurder verbindt zich er toe te voldoen aan de voorschriften inzake gemeentelijke en provinciale taksen, de in de regio geldende politiereglementen (sluitingsuren, leeftijdsgrenzen, geluidshinder) en het huishoudelijk reglement van Jeugdcentrum Prosperpolder. Alle geschillen omtrent de naleving van de reglement zullen beslecht worden voor de bevoegde rechtsbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Het Belgisch recht is van toepassing.

Schoonmaak na elk verblijf

De huurder laat de accommodatie schoongemaakt achter.  Onder schoonmaken wordt verstaan:

 • Afruimen en afwassen van de tafels en deze terugzetten op de originele plaats.  In elke ruimte vindt u een afbeelding met de schikking van het meubilair er op.
 • Opbergen van de stoelen op de originele plaats
 • De gebruikte keukentoestellen en werkoppervlakten in de keuken afwassen en gebruiksklaar achterlaten
 • Al het gebruikte materiaal in de keuken afwassen en opruimen
 • De inventaris in de keuken schikken zoals deze geschikt was bij aankomst.
 • De vloer in alle verblijfs- en slaapruimtes veegschoon achterlaten en indien nodig extra reinigen met water en schoonmaakproduct.
 • De vloeren in het sanitair en keuken schoonvegen en verplicht te schuren zodat ze gebruiksklaar achtergelaten wordt.
 • De toiletten schoonmaken zodat ze gebruiksklaar zijn voor de volgende huurder.

Ingeval het gebouw onvoldoende werd schoongemaakt, zullen bijkomende schoonmaakkosten worden aangerekend

Huishoudelijk Reglement JC Prosperpolder

I. ALGEMEEN

Indien er inbreuken worden vastgesteld door de verantwoordelijke beheerder op het huurreglement of huishoudelijk reglement kan de beheerder extra kosten aanrekenen aan de huurder.

Art. 1 Afval

In het jeugdcentrum Prosperpolder wordt afval gesorteerd. Het afval wordt gesorteerd volgens de bepalingen in het huurreglement van Jeugdcentrum Prosperpolder. Bij vragen kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke beheerder van het jeugdcentrum.

Art. 2 Nutsvoorzieningen

Controleer samen met de verantwoordelijke bij aankomst de begin- en eindstand van de verschillende nutsvoorzieningen. Elektriciteit, water en gas worden verrekend volgens de meterstanden. Laat geen ramen of deuren openstaan als de verwarming aanstaat.

Art. 3 Inventaris

Na het vertrek van een groep wordt de inventaris en de staat van het gebouw gecontroleerd door de verantwoordelijke. Eventuele tekorten en/of beschadigingen zullen worden aangerekend op de factuur. Schik de inventaris zoals deze geschikt was bij aankomst.

Art. 4 Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten in Jeugdcentrum Prosperpolder.

Art. 5 Lawaai

Respecteer de stilte tussen 22u en 8u. Nachtspel is verboden in en rondom het jeugdcentrum.

Art. 6 Roken

Jeugdcentrum Prosperpolder is een volledig rookvrij gebouw. Roken is enkel toegestaan op de buitenruimtes van het jeugdcentrum.

Art. 7 Omgeving

Jeugdcentrum Prosperpolder is gelegen in de kern van het poldergehucht Prosperpolder. Heb respect voor de bewoners en de omgeving van Prosperpolder.

II. DEN BLOK

Art. 13 Algemene voorwaarden

De lijst van alle deelnemers (naam, adres en geboortedatum) wordt op de eerste dag aan de verantwoordelijke bezorgd (tijdelijke verblijfsvergunning). Dit is verplicht voor iedereen!

Art. 14 Aankomst en vertrek

Respecteer de uren van aankomst. Neem 10 dagen voor aankomst contact op met de jeugddienst van Beveren voor het concrete uur van aankomst af te spreken. Respecteer het uur van de afspraak zodat de beheerder niet nodeloos hoeft te staan wachten. Indien het uur van afspraak verzet moet worden, neemt de huurder zelf contact op met de verantwoordelijke beheerder. Respecteer het uur van vertrek. Probeer dus goed in te schatten hoeveel tijd je nodig hebt om je bagage te maken, alles op te ruimen en alles schoon te maken volgens de richtlijnen in het huurreglement.

Art. 15 Bedden

Iedereen is verplicht om minstens 1 hoeslaken voor een éénpersoonsbed en kussensloop mee te brengen, ook bij gebruik van een slaapzak. Er zijn geen dekens voorzien. Wie geen hoeslaken of kussensloop bij heeft moet dit melden bij aankomst en is verplicht om deze te huren.

Art. 16 Meubilair

Het meubilair dat aanwezig is in de lokalen van Den Blok mag enkel gebruikt worden binnen in het gebouw. Op het einde van het verblijf wordt al het meubilair opnieuw terug gezet op hun originele plaats. Indien u meubilair wenst te gebruiken voor buiten op de koer zijn er voldoende tafels en stoelen voorzien in de buitenberging aan de koer. Al het meubilair (zowel binnen als buiten) mag enkel gebruikt worden waarvoor het dient. Indien er vastgesteld wordt dat het meubilair oneigenlijk gebruikt werd, kan de verantwoordelijke beheerder hiervoor extra kosten aanrekenen.

Art. 17 Keuken

Wanneer u Den Blok huurt beschikt u ook over de semi-industriële keuken met bijhorende bergruimte. Controleer bij aankomst samen met de verantwoordelijke beheerder de inventaris van de keuken. Bij vertrek moet al het materiaal opnieuw op dezelfde plaats gelegd worden, nadat het proper is gemaakt. Als er materiaal ontbreekt of niet proper is opgekuist kan de beheerder hiervoor extra kosten aanrekenen.

Hieronder vindt u een aantal nuttige adressen voor tijdens uw verblijf in het jeugdcentrum, alsook een aantal tips voor leuke recreatieve uitstappen en plekken om uit te gaan.

Download nuttige adressen

Download uitgaan en recreatie

Jeugdcentrum Prosperpolder is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Klik hieronder door op de wegbeschrijving om je vlekkeloos tot aan het jeugdcentrum te laten leiden.

Voor tijdens uw verblijf in het jeugdcentrum zijn er een aantal zaken die u zelf moet meenemen:

 • hoeslaken
 • kussensloop
 • aanwezigheidslijst
 • je goed humeur

Contact

Voor al uw vragen over uw verblijf in jeugdcentrum Prosperpolder neemt u contact op met de jeugddienst van Beveren.

Jeugddienst Beveren
Gravenplein 1
9120 Beveren
03 750 10 30

jeugddienst@beveren.be